S.I.T.A Společnost Tomáše Akvinského

Agora Metaphysica

 - Internetové filosofické diskusní fórum: archiv, diskuse, články, zajímavé odkazy, informace o filosofických přednáškách a seminářích...

Aristotelská společnost

 - Sdružení přátel filosofování v duchu široce pojatého aristotelismu, usilující integrovat pohled klasické metafyzické tradice s přístupem současné analytické filosofie. Sdružení pořádá dvakrát ročně filosofické semináře - workshopy, jejichž jádrem je vždy diskuse nad konkrétním, přednáškou otevřeným filosofickým problémem.

Sdružení učitelů filosofie na teologických fakultách

 - Česko-slovenské sdružení, organizující jednou ročně setkání střídavě v České republice a na Slovensku.

Jednota filosofická - Vinohradská odbočka

 - Vinohradská odbočka Jednoty Filosofické pořádá pravidelně (3x za semestr) přednášky na různá filosofická témata pro širokou vzdělanou veřejnost.

Studia Neoaristotelica
časopis pro aristotelsky orientovanou křesťanskou filosofii

 - Česko-slovenský odborný filosofický časopis, tématicky zaměřený na široce pojatou aristotelsky orientovanou filosofii: tj. filosofii, která hledá inspiraci jak v současné analytické filosofii, tak ve vrcholné středověké, avšak především tzv. "druhé" scholastice cca. 16.-17. století, a pokouší se o syntézu obou těchto pohledů.


Stránky spravuje: Mgr. Lukáš Novák lukas.novak@skaut.org