S.I.T.A Společnost Tomáše Akvinského

STANOVY

1. Název sdružení

Sdružení se nazývá "Společnost Tomáše Akvinského"

2. Sídlo sdružení

Sídlo sdružení je na adrese: Husova 8, 110 00 Praha 1

3. Cíl činnosti sdružení

Společnost Tomáše Akvinského (dále jen "sdružení") je samostatné kulturní a neziskové sdružení, které si bere za cíl prohloubení dialogu mezi myšlením tomáše Akvinského a současnou kulturou. Dobu svého trvání nijak neomezuje.

Společnost si ukládá následující cíle:

 1. důkladné a obnovené studium děl Tomáše Akvinského
 2. zpřístupnění jeho díla
 3. zkoumání hlavních současných problémů, zvláště těch, které se týkají křesťanského myšlení, a to ve světle Tomášova učení.

4. Členové, způsob přijetí za člena sdružení, práva členů sdružení

 1. Členové

  Členem sdružení se mlže stát každá fyzická osoba, která se ztotožňuje s cíli sdružení, dosáhla akademického gradu a byla přijata řídící radou. Ti členové, kteří byli u ustavení sdružení, mají statut zakládajících členů. Statut člena spolupracovníka ,ůže být přiznán řídící radou tomu, kdo významným způsobem napomáhá cílů, sdružení.

 2. Způsob přijetí za člena

  Zájemci o členství podává přihlášku v sídle sdružení a stane se členem sdružení schválení přihlášky řídící radou, vyhovuje-li požadavkům podle čl. 4 Stanov.

 3. Práva členů sdružení

  Všichni členové sdružení mají stejná práva. Členové sdružení mají právo se aktivně podílet na činnosti sdružení, volit a být volen. Každý člen sdružení je oprávněn ze sdružení kdykoliv vystoupit písemným oznámením adresovaným do sídla sdružení. K zániku členství ve sdružení dochází doručením písemného oznámení o vystoupení.

5. Činnost sdružení

Pro dosažení svých cílů si sdružení ukládá následující činnost:

 1. podporovat studijní skupiny, aby se zabývaly problémy z obasti teologie, filosofie, humanitních a přírodních věd, a to také na interdisciplinární úrovni
 2. pořádat semináře, kursy, setkání místní i mezinárodní kongresy, a podporovat publikační činnost shodující se s cílem sdružení
 3. spolupracovat s ostatními fyzickými a právnickými osobami, které podporují tomistická studia a dialog s moderní kulturou

6. Orgány sdružení

 1. Členská schůze

  Čenská schůze je svolávána řídící radou podle potřeby, nejméně však jedenkrát za kalendářní rok.

 2. Řídící rada

  Sdružení je řízeno řídící radou, jejíž členové jsou voleni členskou schůzí. Řídící radu tvoří prezident, ředitel, sekretář, správce a poradci. Členů řídící rady musí být nejméně pět a nejvíce deset. Řídící rada v souladu s cílem sdružení určuje hlavní směry činnosti na kalendářní rok. Funkční období členů řídící rady trvá pět let. V případě ukončení funkce některého člena řídící rady (úmrtí, vzdání se funkce v řídící radě) bude řídící rada doplněna novou volbou. Jednání řídící rady svolává prezident, a to nejméně jedenkrát do roka. Svolání provede prezident písemnou pozvánkou obsahující též program jednání. řídící rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Členové řídící rady mohou v případě neúčasti sdělit písemné stanovisko k předmětu jednání řídící rady. řídící rada uskutečňuje svá rozhodnutí prostřednictvím výkonného výboru. Vyřizuje korespondenci, uchovává archiv dokumentů sdružení.

 3. Prezident

  Prezident je voplen z řad členů řídící rady, a to jejich nadpoloviční většinou. Jeho úkolem je svolávat a předsedat zasedáním řídící rady a případným kongrsům, dohlížet na provádění rozhodnutí řídící rady a na činnost výkonného výboru. Prezidenta při jeho výkonu může zastupovat ředitel.

 4. Výkonný výbor

  Výkonný výbor tvoří ředitel, sekretář, správce (kteří byli zvoleni členskou schůzí jako řídící rada, viz čl. 6 písm. b) a tři odborníci erudovaní v oborech teologie, filosofie, humanitních a přírodních věd, kteří byli zvoleni řídící radou.

  Výkonný výbor má za úkol uskutečňovat roční program stanovený řídící radou, podporovat různé činnosti, pečovat o rozvoj sdružení, předkládat řídící radě na konci kalendářního roku zprávu o činnosti a o hospodaření sdružení. Výkonný výbor svolává nejméně jednou za každé čtvrtletí ředitel.

  Úkoly členů výkonného výboru jsou zejména tyto:

  • Ředitel

   Ředitel svolává a řídí zasedání výkonného výboru, podněcuje a napomáhá při zakládání nových sekcí a skupin shodujících se s různou činností sdružení, udržuje s nimi kontakty, udržuje vztahy s podobnými společnostmi a s vědeckými autoritami, zabývá se přípravou a výběrem materiálnů k publikaci.

  • Sekretář

   Sekretář se zabývá praktickým uskutečňováním záležitostí výkonného výboru, spolupracuje na organizování Společnosti, udržuje kontakty s jednotlivými členy.

  • Správce

   Správce zejména zajišťuje účetnictví sdružení a předkládá řídící radě ke schválení jedenkrát za kalendářní rok, nejpozději do konce března každého roku, účetní závěrku.

7. Jednání jménem sdružení

Jednat jménem sdružení je oprávněn prezident, ředitel a sekretář, a to i samostatně, ve všech věcech týkajících se sdružení. Osoby oprávněné jednat jménem sdružení svůj podpis připojí k předepsanému názvu sdružení a s uvedením funkce podpisujícího.

8. Zásady hospodaření

Sdružení vyvíjí svou činnost vlastním jménem a na vlastní účet. Sdružení hospodaří se svým majetkem, jehož zdroje jsou dobrovolné příspěvky členů sdružení, jejichž výši určí řídící rada, a dary od fyzických a právnických osob.

Případné nespotřebované finanční prostředky v kalendářním roce se převádějí do dalšího kalendářního roku, přičemž budoui použity výhradně k naplnění cílů sdružení.
Stanovy sdružení byly schváleny ustavující schůzí, která se konala dne 19. 5. 2001 v Praze.
Společnost Tomáše Akvinského byla registrována Ministerstvem vnitra ČR jako občanské sdružení pod IČO 26547465 dne 23. 11. 2001; č.j. V3/1-1/48636/01-R.


Stránky spravuje: Mgr. Lukáš Novák lukas.novak@skaut.org