S.I.T.A Společnost Tomáše Akvinského

Společnost Tomáše Akvinského je kulturní asociace usilující o povzbuzení plodného dialogu mezi myšlením Tomáše Akvinského a současnou kulturou. Česká Společnost Tomáše Akvinského je českou sekcí Mezinárodní společnosti Tomáše Akvinského - S.I.T.A. se sídlem v Římě s místními pobočkami po celém světě.

Společnost pořádá setkání, věnovaná tématickým přednáškám z filosofie či teologie a následné diskusi; a vydává časopis Akta společnosti Tomáše Akvinského, v němž jsou publikovány jak příspěvky, které odezní na setkáních společnosti, tak i další články a diskuse z oblasti filosofie a teologie.

Slovo Mgr. Efréma Jindráčka OP

V sobotu 19. května 2001 se v Praze, v dominikánském klášteře v Husově ulici, ustavila Společnost Tomáše Akvinského, jako česká variace S.I.T.A. - Mezinárodní společnosti Tomáše Akvinského (Societas Internationalis Thomae Aquinatis).

Společnost vznika v Itálii roku 1978 jako výsledek celosvětového tomistického kongresu konaného v Římě a v Neapoli roku 1974 při příležitosti 700. výročí úmrtí sv. Tomáše Akvinského. Kongresu se tenkrít zúčastnilo přes 2000 badatelů z celého světa, včetně papeže Pavla VI. a kardinála Karola Wojtyly. Za čtyři roky nato se ustanovila tato společnost, která si klade za cíl vytvořit po celém světě studijní skupinky, s Tomášovými myšlenkovými pozicemi vstoupit do současného filosofického a kulturního dialogu a solidním způsobem zpřístupnit jeho dílo. S.I.T.A. dnes působí v 15 zemích světa a kromě publikace akt jednotlivých národních sekcí vydává v Barceloně roční bulletin.

Společnost od svého založení prošla čtyřmi obdobími, které je možno vymezit čtyřmi dosavadními kongresy a funkčními obdobími čtyř prezidentů této mezinárodní kulturní asociace. V prvním období za předsednictví Vincence de Couesnongela, magistra dominikánského řádu, převažovalo téma lidské duše jako předmětu filosofického bádání, které se rovněž stalo tématem prvního mezinárodního kongresu. Couesnongelovým nástupcem se stal italský novotomista Cornelio Fabro; druhý kongres se věnoval významu papežské encykliky "Aeterni Patris", která koncem 19. století vyjádřila a zároveň podnítila velkou renesanci tomismu. Třetí etapa byla věnována etice a současné společnosti, a předsedal jí současný italský filosof Battista Mondin. Dnešním, čtvrtým prezidentem S.I.T.A. je španělský dominikán prof. ThDr. Abelardo Lobato Casado, prezident Papežské akademie Tomáše Akvinského v Římě, který se během čtyřdenní návštěvy v Praze zúčastnil i zmíněného založení české sekce.

Společnost je otevřena ke spolupráci se všemi dalšími zájemci. Prezidentem české je Mgr. David Svoboda, ředitelem PhDr. et ThLic. Štěpán Filip. Sídlo Společnosti je totožné s jejím sekretariátem na adrese Husova 8, Praha 1.


Stránky spravuje: Mgr. Lukáš Novák lukas.novak@skaut.org