Teorie vztahu u Jana Poncia
v kontextu scholastické tradice

Postupová práce v oboru filosofie na FFUK, 2001

Lukáš NovákSHRNUTÍ


Tématem této práce je teorie vztahu irského barokního filosofa a teologa v emigraci Jana Poncia (John Punch, 1603-1672), „neortodoxního“ scotisty a člena řádu františkánů – observanů (hybernů).
V úvodu krátce přibližuji osobnost Jana Poncia; další část obsahuje přehled vývoje teorie vztahu v aristotelské tradici, členěný do dvou pododdílů: prvního, věnovaného nauce o vztahu u Aristotela samého, a druhého, který přibližuje obecně realistickou scholastickou teorii vztahu, která vychází v hlavních rysech z díla Jana Dunse Scota.
Vlastní předmět práce je obsahem části třetí, která sleduje Ponciův výklad teorie vztahu v XV. disputaci první části jeho Filosofického kursu, a zaměřuje se na jeho argumentaci ve třetí kvestii této disputace pro scotistické pojetí kategoriálního vztahu jako od fundamentu vztahu reálně odlišné a v něm inherující akcidentální formy. Při analýze Ponciovy argumentace vychází najevo, že ačkoliv autor formálně hájí scotistickou nauku o reálné distinkci mezi vztahem a fundamentem, která byla jedním z hlavních znaků interpretace Aristotela realistickou scholastickou tradicí, ve skutečnosti o ní má vážné pochybnosti a jeho vlastní názor je pravděpodobně odlišný. Fakt, že takové stanovisko přichází právě z realistického tábora scotistů, se zdá zpochybňovat zažitý předpoklad o logické spojitosti filosofického realismu s naukou o reálné odlišnosti vztahu od fundamentu.OBSAH


   I. ÚVOD ...................................................... 1

   II. VÝVOJ ARISTOTELSKÉ TEORIE VZTAHU ......................... 3
    A. ARISTOTELÉS ............................................. 3
     (1) Kategorie 7 – východisko ............................ 4
     (2) Fyzika 5 – vztah jako "nejméně jsoucí" .............. 5
     (3) Metafyzika 5 – ontologie vztahu ..................... 6
    B. SCHOLASTICKÁ TEORIE KATEGORIÁLNÍHO VZTAHU ............... 8
     (1) Obecné rysy realistických verzí první scholastiky ... 8
     (2) Terminologický posun ve druhé scholastice .......... 10

   III. PONCIOVA TEORIE VZTAHU ................................. 12
    A. FORMÁLNÍ STRÁNKA VÝKLADU ............................... 12
    B. OBECNÉ RYSY SCOTISTICKÉ TEORIE U PONCIA ................ 14
    C. KATEGORIÁLNÍ VZTAH VNĚJŠKOVĚ NEPODMÍNĚNÝ ............... 19
     (1) Problém teorie kategoriálního vztahu ............... 19
     (2) 1. konkluze ........................................ 21
     (3) 2. konkluze ........................................ 25
     (4) 3. konkluze ........................................ 28
     (5) 4. konkluze ........................................ 33
    D. SHRNUTÍ ................................................ 42

   PRAMENY A LITERATURA ........................................ 44Stáhnout práci (formát .rtf komprimovaný pomozí ZIPu, 79 kB)

PONCIUS.ZIP
HLAVNÍ STRÁNKA
PODMÍNKY A PRAVIDLA
JAK SE PŘIPOJIT: OVLÁDACÍ PŘÍKAZY
ARCHIV
ČLÁNKY
PŘEDSTAVENÍ
POZVÁNKY
ODKAZY