Spor o pojem jsoucna v barokním scotismu
diplomová práce v oboru filosofie
FF UK 2003

Lukáš NovákSOUHRN

Předmětem této práce je výzkum nauky o pojmu jsoucna, kterou nalézáme u význačných postav vrcholného a pozdního barokního scotismu. Pojem jsoucna patří mezi nejzákladnější pojmy jakékoliv aristotelsky orientované metafyziky, v silně "ontologickém" pojetí, které vypracoval Jan Duns Scotus, a které se ukázalo jako mimořádně historicky významné, je však jeho role zcela klíčová. Navzdory tomu se však Scotovi nepodařilo svoji nauku o pojmu jsoucna přivést k úplné jasnosti; což vedlo ve scotistické škole, které se po jeho smrti postupně zformovala, k různým interpretacím a sporům, jak věcným, tak exegetickým. Tato práce se podrobně zaměřuje na dva z nejpronikavějších příspěvků do této diskuse, které podali v době vrcholného rozkvětu scotistické školy v 17. století italský konventuál, "kníže scotistů" Bartoloměj Mastrius, a jeho zanícený oponent, irský observant a kolega proslulého řádového učence Lukáše Waddinga, Jan Poncius; poněkud stručněji poté práce sleduje další osudy nauky o pojmu jsoucna u dvou mladších postav scotistické školy, pražského františkánského učence od Panny Marie Sněžné Bernarda Sanniga, a jednoho z posledních scotistických autorů, Rakušana Crescentia Krispera.

Portrét Bernarda Sanniga od neznámého autora, Františkánská knihovna, františkánský klášter u Panny Marie Sněžné v Praze

Bernard Sannig

Jádrem sporů mezi těmito žáky Doctora Subtilis je především jeho nauka o jednoznačnosti pojmu jsoucna spojená s jeho učením o vnitřních modech jakožto jeho vymezujících principech, ve vztahu k námitkám proti této teorii. Hlavní roli v tomto ohledu hraje problém slučitelnosti nauky o jednoznačnosti pojmu jsoucna s tezí o Boží naprosté jednoduchosti v rámci scotistického silného realismu, charakteristického zejména naukou o formální distinkci jakožto podmínce možnosti abstrakce.

Z hlediska historického analýza stanovisek a argumentů těchto autorů jednak vrhá zpětně světlo na nauku samotného Dunse Scota, ukazuje její smysl a pomáhá k identifikaci jejích problematických bodů, a jednak informuje o dalším vývoji této nauky ve scotistické škole: významnějším závěrem v tomto ohledu je zjištění jistého, a jak se zdá významného posunu, k němuž došlo v barokním scotismu v názoru na povahu vztahu vnitřních modů konečnosti a nekonečnosti k esenci jsoucna.

Pro aristotelsky či vůbec realisticky smýšlejícího filosofa pak z analýzy sporu plynou i zajímavé věcné důsledky, neboť na celé diskusi, která obnažuje ty nejzákladnější principy scotistické metafyziky, se postupně ukazuje schůdnost či neschůdnost některých základních směrů, jimiž se může filosofická úvaha o pojmu jsoucna vydat. Jedním ze závěrů, který lze v tomto směru na základě analýzy scotistické diskuse učinit, je, že se ukazuje jako velmi obtížné vzájemně smířit tři scotisty zastávané nauky: a sice nauku o jednoznačnosti pojmu jsoucna, nauku o Boží jednoduchosti, a nauku o formální distinkci.

OBSAH


SOUHRN..................................................................1

ÚVOD....................................................................2
DRUHÁ SCHOLASTIKA A BAROKNÍ SCOTISTÉ....................................5
 DRUHÁ SCHOLASTIKA.....................................................5
  JAN PONCIUS..........................................................7
  BARTOLOMĚJ MASTRIUS.................................................11
  BERNARD SANNIG......................................................12
  CRESCENTIUS KRISPER.................................................14
POJEM JSOUCNA V ARISTOTELSKÉ TRADICI...................................16
  ZÁKLADNÍ RYSY TRADIČNÍ PŘEDSCOTISTICKÉ NAUKY O POJMU JSOUCNA
  A JEJÍ ZDROJE.......................................................16
   1. Zdroj aristotelský a aporie rodu...............................16
   2. Zdroj platónský a argument z Boží jednoduchosti................17
  DUNS SCOTUS.........................................................19
   1. Kritika analogie...............................................19
   2. Některé rysy scotistické teorie pojmu..........................20
   3. Scotova nauka o pojmu jsoucna..................................22
MASTRIŮV A PONCIŮV SPOR O POJEM JSOUCNA................................28
  PONCIOVA NAUKA V PRVNÍM VYDÁNÍ JEHO KURSU...........................28
   1. Úvod...........................................................28
   2. Jsoucno pomyslné a jsoucno reálné..............................29
   3. Jednota a abstrahovanost pojmu reálného jsoucna................29
   4. Rozsah pojmu reálného jsoucna..................................32
   5. Řešení klasických námitek......................................33
   6. Shrnutí Ponciovy nauky.........................................39
  MASTRIOVA INTERPRETACE SCOTISTICKÉ NAUKY O POJMU JSOUCNA............39
   1. Povaha precize pojmu jsoucna - základní kámen Mastriovy nauky..40
   2. Argumentace proti formální distinkci...........................41
    a) Odmítnutí distinkce subjektivní a objektivní reality........42
    b) Nedostatečnost teorie vnitřních modů a
      Mastriova revize této teorie................................43
    c) Vyvráceni Fabrovy teorie neesenciální distinkce
      mezi Bohem a stvořením......................................45
   3. Možnost abstrakce pojmu jsoucna................................46
   4. Místo virtuální distinkce - temný bod Mastriovy nauky..........49
   5. Analogicky jednoznačná predikace pojmu jsoucna.................53
    a) Stupně jednoznačnosti.......................................54
    b) Druhy analogie..............................................54
    c) Klasifikace pojmu jsoucna...................................56
   6. Shrnutí Mastriovy nauky........................................58
  MASTRIOVA DISKUSE S PONCIEM A PONCIOVO DOPLNĚNÍ NAUKY...............59
   1. Problém důkazů formální distinkce - Ponciova základní námitka..59
   2. Problém Boží jednoduchosti - Mastriova kritika Ponciova řešení.62
   3. Složení Boží esence a atributů vs. složení rodu a diference
    - spor o paritu důvodů.........................................66
   4. Ponciova nauka o vnitřních modech..............................68
DALŠÍ OSUDY SCOTISTICKÉ NAUKY O POJMU JSOUCNA..........................75
 BERNARD SANNIG.......................................................75
   1. Jsoucno a jeho vymezující principy.............................76
   2. Analogická jednoznačnost pojmu jsoucna.........................77
   3. Charakter Sannigovy nauky......................................77
 CRESCENTIUS KRISPER..................................................78
   1. Kritika analogické jednoznačnosti jsoucna......................79
   2. Recepce Mastriovy nauky o vymezování jsoucna...................80
    a) Vyrovnání s Mastriovými nejasnostmi.........................81
    b) Obhajoba virtuální distinkce................................84
ZÁVĚR..................................................................88

PRAMENY A LITERATURA...................................................90


CELÁ PRÁCE V RTF FORMÁTU (6293 kB)
CELÁ PRÁCE V RTF FORMÁTU BEZ OBRÁZKŮ (570 kB)HLAVNÍ STRÁNKA
PODMÍNKY A PRAVIDLA
JAK SE PŘIPOJIT
ARCHIV
PRĚDSTAVENÍ
ODKAZY
POZVÁNKY
ČLÁNKY